top of page

BUSINESS PERMITS & LICENSING OFFICE

(046) 436-9750 / 0915-068-2816 / 0961-776-0177

Step 1: Register and Log-in

1. Gumawa ng account sa website na ito: https://prod10.ebpls.com/tanzacavite/

2. Mag-log-in at i-fill-out ang mga impormasyong hinihingi mula part 1-4.

    (Huwag kalimutang pillin ang 2023)

3. I-review at i-submit ang application.

Step 2: Appointment

1. Pumili ng schedule at gumawa ng schedule ng pag-aayos ng business permit sa ibaba.

2. I-review at i-submit ang appointment at i-check sa inyong email address ang confirmation email.

Step 3. Processing

1. Magtungo sa ikalawang palapag ng Tanza Command Center Building, Business One Stop Shop (BOSS) sa araw ng inyong appointment. 

2. Dalhin ang lahat ng inyong original requirements.

3. Verification, Payment at Releasing

bottom of page